MLW Admission 2023-24 | Gujarat University

MLW Admission 2023-24 | Gujarat University

MLW Admission 2023-24 | Gujarat University
  • MLW Admission 2023-24 | Gujarat University
  • Last Update: 14-08-2023
Login New Registration
Announcements:

14/08/2023
👉 પ્રવેશ માટેની આખરી તક
નોટિસ  (વિદ્યાર્થીઓ માટે)
MLW SEM- 1 માં પ્રવેશ વંચિત વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું તારીખ 15-08-2023 થી 18-08-2023 (રાત્રે 11:59 સુધી) સુધી તેઓ નવું રજીસ્ટ્રેશન કરી શકશે તથા રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મની પ્રિન્ટ (તારીખ 03-08-2023 પછીની પ્રિન્ટ લેવી) અને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ લઇ જે કોલેજ / ડિપાર્ટમેન્ટમાં પ્રવેશ મેળવવો હોય તે કોલેજ / ડિપાર્ટમેન્ટમાં તારીખ 17-08-2023 થી 19-08-2023 (કોલેજ / ડિપાર્ટમેન્ટના સમય દરમિયાન) સુધી જઈ કોલેજ / ડિપાર્ટમેન્ટની ખાલી સીટો ઉપર સીધો જ પ્રવેશ મેળવી શકશે.

03/08/2023

31/07/2023

20/07/2023

14/07/2023
M.L.W 2nd Round Has Been Declared

👉 MLW 2ND Round Provisional Merit
NOTICE FOR 2nd Round PROVISIONAL MERIT LIST 
The provisional Merit List has been declared in the student login 
    વિદ્યાર્થીઓ લોગીન કરી પોતાનો પ્રોવીઝનલ મેરીટ નંબર આજ રોજ જોઈ શકશે,  જે વિદ્યાર્થીનું પ્રોવીઝનલ મેરીટ જાહેર ન થયું હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓએ તા. 11/07/2023 તથા તા. 13/07/2023 ના રોજ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે  એડમીશન સેલ ખાતે ( સવારે 11 થી 5 દરમ્યાન ) જરૂરી આધારો સાથે અરજી કરવાની રહેશે.  - GUAC

04/07/2023

03/07/2023

26/06/2023

07/06/2023

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url